Euskalgintzaren Kontseilua has a professional and committed team which, in addition to carrying out the decisions taken by the Steering Committee, analyses the needs of each moment in terms of language policy in order to design and develop new dynamics. All this is done in collaboration with different entities and institutions.


Idurre Eskisabel Larrañaga

Secretary-General

kontseilua@kontseilua.eus


Manex Mantxola Urrate

Coordinator

manex@kontseilua.eus


Mikel Belar Imaz

Financing Manager 

mikel@kontseilua.eus


Aingeru Mimentza Sanchez

Leire Goñi Iradi

Communication Team

komunikazioa@kontseilua.eus


Elixabete Lazkoz Fernandes

Administrative Assistant

kontseilua@kontseilua.eus


Amaia Apaolaza Goena

Administrative Assistant

idazkaritza@kontseilua.eus


Jose Jabier Igoa Portu

Own resources manager

idazkaritza@kontseilua.eus


Koldo Elizetxea Imaz

Promotion Technician

idazkaritza@kontseilua.eus


Andoni Sarasola Iarzabal

Promotion Technician

idazkaritza@kontseilua.eus